Psychologenpraktijk Sprang-Capelle, gevestigd te Sprang-Capelle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52989496, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Psychologenpraktijk Sprang-Capelle met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Sprang-Capelle persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) patiënten;
 • bezoekers aan de praktijk van Psychologenpraktijk Sprang-Capelle;
 • bezoekers van psychologenpraktijksprangcapelle.nl;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met Psychologenpraktijk Sprang-Capelle contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Sprang-Capelle persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Sprang-Capelle verwerkt persoonsgegevens die:

 • De betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of een bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren) aan Psychologenpraktijk Sprang-Capelle heeft verstrekt zoals contactgegevens, persoonsgegevens of gegevens omtrent de klacht;
 • Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van psychologenpraktijk Sprang-Capelle zijn gegenereerd zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • Met toestemming van de betrokkene (apart vastgelegd en toegevoegd aan het dossier) kunnen video-opnames in het kader van de behandeling worden opgenomen en e-health modules worden ingezet. Het videomateriaal wordt gewist zodra het doel waarvoor werd opgenomen is behaald. De informatie vanuit de e-health modules worden na afloop van de behandeling toegevoegd aan het dossier.

 

3. Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Sprang-Capelle verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, en het terugkoppelen van informatie naar de betrokkene;

 

4. Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Sprang-Capelle verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de
volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 

5. Verwerkers

Psychologenpraktijk Sprang-Capelle kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Sprang-Capelle persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Sprang-Capelle sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Sprang-Capelle deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of als het voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Sprang-Capelle deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7. Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk Sprang-Capelle geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Sprang-Capelle ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8. Bewaren van gegevens

  Psychologenpraktijk Sprang-Capelle bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  Psychologenpraktijk Sprang-Capelle hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
  c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:
  5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
  d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

9. Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Sprang-Capelle kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Psychologenpraktijk Sprang-Capelle gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Sprang-Capelle te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Sprang-Capelle door een emailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijksprangcapelle.nl

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).